ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจดทะเบียนทางภาระจำยอมผ่านที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 03:17

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (scan0030.pdf)scan0030.pdf[ ]236 Kb
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 07:11

ด้วยปัจจุบันได้เกิดอุบัติภัยอยู่เนือง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและศาสนสถาน เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบอุบัติภัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย

 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:32
โดยที่การตรวจราชการ มีความสำคัญในอันที่จะสนับสนุนให้การบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ.๒๕๕๔
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:40
เพื่อให้การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติแทนวัดเป็นไปด้วยดี และให้วัดเจ้าของทรัพย์สินได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ทั้งให้กิจการสอดคล้องต้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๑ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมดังนี้
Attachments:
Download this file (law2544.pdf)law2544.pdf[ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ.๒๕๔๔]241 Kb
 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 18:57

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๒๑/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๒๓/๒๕๕๓ ระหว่างนางสิรี ทรัพย์มาก ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑ ผู้อำนวยการสำนักงสานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อธิบดีกรมการศาสนา เดิม) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

Attachments:
Download this file (๔๒๑-๒๕๔๙ .pdf)๔๒๑/๒๕๔๙ [๔๒๑/๒๕๔๙ ]1010 Kb
 
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:19

เพื่อให้พนักงานศาสนการตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถรับสนองงานคณะสงฆ์และทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ค้นหาด้วย google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

Login Form