ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔

ด้วยมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตตรา  ๔๖ บัญญัติให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์พนักงานศาสนาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


ระเบียบ พศ. ว่าด้วยการสงเคราะห์พนักงานศาสนการ 2554 วันที่แผยแพร่ 15/02/2554

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21907