ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ พ.ศ.๒๕๕๔

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:19
เพื่อให้พนักงานศาสนการตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานศาสนการ พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถรับสนองงานคณะสงฆ์และทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้


ระเบียบ พศ. ว่าด้วยบัตรกระจำตัวพนักงานศาสนการ ๒๕๕๔ วันที่แผยแพร่ 15/02/2554

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21781