คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๒๑/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๒๓/๒๕๕๓ ระหว่างนางสิรี ทรัพย์มาก ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑ ผู้อำนวยการสำนักงสานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อธิบดีกรมการศาสนา เดิม) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)


คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๒๑/๒๕๔๙ วันที่แผยแพร่ 23/03/2554

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21801